1
הנחיות למילוי הטופס
2
פרטים אישיים
3
פרטי הנכס
4
פירוט המתגוררים בדירה והכנסתם החודשית בממוצע בתקופה אוק'-נוב-'דצמ' בשנה הקודמת
5
פירוט מקורות הכנסה של כל המתגוררים בדירה בחודשים אוק'-נוב'-דצמ' בשנה הקודמת
6
מסמכים נוספים להעלאה
7
הצהרת אישור פרטים

"נזקק" - פירושו אדם שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו, או בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

האישורים הנדרשים

* יש לחתום במקום המיועד. שים לב! חתימתך מהווה תצהיר. יש למלא את הטופס על כל פרטיו.

*חשבון הארנונה חייב להיות רשום ע"ש מבקש ההנחה-מחזיק בנכס. לידיעתך, כל עוד קיימים חובות קודמים בארנונה ההנחה תאושר בכפוף להסדר תשלומים.

מסמכים הנדרשים לקבלת הנחה (לכל הגרים בנכס מעל גיל 18):

 1. טופס בקשה להנחה מלא וחתום ע"י המבקש בצירוף מכתב במפרט את סיבת הבקשה.
 2. צילום תעודות זהות של כל הבגירים הגרים בנכס כולל ספחים מעודכנים לכתובת אשר בגינה מוגשת הבקשה.
 3. שכיר- 3 תלושי שכר ל-3 החודשים האחרונים לשנת המיסים הקודמת 
 4. עצמאי - שומת מס הכנסה לשנת המיסים הקודמת ותדפיס שאילתה 137 עדכנית ממס הכנסה 
 5. עצמאי  שומת מס הכנסה לשנת המיסים הקודמת ותדפיס שאילתה 137 עדכנית ממס הכנסה
 6. תדפיס חשבון בנק: דוח יתרות+תדפיס עו"ש 3 חודשים אחרונים לחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר לשנת המיסים הקודמת וגם תדפיס עו"ש לכל השנה הנוכחית עד למועד הבקשה .
 7. תושב שאיננו עובד נדרש להביא "מהמוסד לביטוח לאומי:אישור על "מעמד לא עובד" ובמידת הצורך דוח מעסיקים.
 8. ילדים מעל גיל 18 המתגוררים בנכס- יש להביא צילום ת.ז של הנ"ל ושהכתובת המופיעה בת.ז. מעודכנת נכס שבגינו הוגשה בקשה, וכן אישורי הכנסות הבן/בת או לחילופין אישורי אי הכנסות.
 9. שוכרי דירה- יש לצרף העתק של חוזה שכירות תקף לשנה הכולל תאריכים ברורים.
 10. חבר קיבוץ- יש לצרף 3 דפי תקציב אחרונים לחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר לשנת המיסים הקודמת 
 11. תושב חדש- אישור מהרשות הקודמת על אי מתן הנחה או על הפסקת הנחה.
 12. מכתב ממחלקת הרווחה.
 13. מכתב ממבקש הבקשה המפרט את הסיבות להגשת הבקשה.
 14. קבלות המעידות על הוצאות חריגות גבוהות במיוחד.
 15. כל מסמך/אישור המעיד על טיפולים רפואיים,טראומה,הוצאות חריגות או אובדן כנסות עקב האירוע החריג.

לתשומת לב מבקש/ת ההנחה,

האישורים הנדרשים בדף ההסבר ובטופס הבקשה להנחה הינם בסיס להגשת בקשה להנחה. כל בקשה תיבדק לגופה, במקרים מסוימים יתכן ותידרש/י להציג מסמכים נוספים.

הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד 70 אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק.

הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

 

להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב הינו תצהיר שקר ועבירה על החוק. המועצה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק, לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת חקירת יכולת.

 

 
 

 
 
 

האם הדירה בבעלותך? (חובה) שדה חובה
 
האם בבעלותך נכס מקרקעין אחר? (חובה) שדה חובה
 
האם בבעלותך כלי רכב? (חובה) שדה חובה

 
 
 

המבקש

 
 
 
 
 
 
 

בן/בת הזוג

 
 
 
 
 
 
 

דיירים 

יש למלא עבור כל דיירי הבית
קרבהשם משפחהשם פרטימספר תעודת זהות/דרכוןגילעיסוקמקום העבודההכנסה חודשית ממוצעת ברוטו

סה"כ 

נא לסמן תשובה לגבי כל סעיף - האם במהלך התקופה אוק'-נוב'-דצמ' בשנה הקודמת קיבל אחד מבני הבית כספים מהמקורות שלהלן (אם כן, נא לפרט הסכום החודשי ולצרף לטופס אישור מתאים):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Browser not supported
 
 

 
אני מסכים לתנאי השימוש והפרטיות (חובה) שדה חובה