1
פרטים אישיים
2
פרטי כל אחד מבני הבית הגרים בנכס כולל ילדים בני זוג ו/או דיירים
3
מסמכים נדרשים לכל הדרים בנכס מעל גיל 18 (למעט חיילים עבורם יש לצרף צילום תעודת חוגר) :
4
הצהרת אישור פרטים

לתשומת לב מבקש/ת ההנחה,

  • האישורים הנדרשים בדף ההסבר ובטופס הבקשה להנחה הינם בסיס להגשת בקשה להנחה. כל הנחה תיבדק לגופה. במקרים מסויימים יתכן ותדרש/י להציג מסמכים נוספים.
  • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.
  • הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו.
  • זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

מה יחשב הכנסה ?

"הכנסה" – הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט –

(1א) קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו-י"א לחוק הביטוח וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010;

(2)   מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס; לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק מההכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום; בפסקת משנה זאת, "שכר מינימום" – שכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, בשיעורו המעודכן ל-1 בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה;

(3)   דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו - בסכום שאינו עולה על דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו;

(4)   תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008;

"הכנסה חודשית ממוצעת" –

(1)   בשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה או, לבקשת המחזיק בנכס, ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 1(א) לטופס 1 שבתוספת השניה, וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס האמור;

(2)   בעצמאי – ממוצע, כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה;

 

 

מין

מצב אישי

 

 

 

 

דיירי הבית (הנכס) (חובה) שדה חובה
קרבהשם משפחהשם פרטישנת לידהמספר תעודת זהותמקום העבודההכנסה חודשית ממוצעת ברוטו

עצמאי

 
 

שכיר

 

לכל הבקשות (גם שכירים וגם עצמאים) יש לצרף:

 
 
 

 
 

מבחן הכנסה לאזרח הותיק

המקבל קצבת זקנה מהביטוח הלאומי (הגדלת הנחה מ25% ל30%):

 

 

Browser not supported