מהו רישיון לניהול עסק?

על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.

רישיון לניהול עסק הינו האישור, הניתן על ידי הרשות המקומית לבעלים של העסק הנדון, לפתיחתו ולניהולו בהתאם לתנאים, חוקים ותקנות, הקיימים מכוח חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנילווים אליו. לאתר משרד הפנים – לחצו כאן

חשוב לדעת – התהליך לקבלת הרישיון לניהול עסק מתמשך תקופה ארוכה, מאחר שהדבר קשור בקבלת אישורים והסכמתם של גורמים רבים ומתן הסכמתם מותנה בבצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישות הגורמים השונים.

ביכולתך לקצר את משך הזמן ע"י ביצוע מהיר של דרישות הגורמים המאשרים.

זכור: אי ביצוע הדרישות יגרור הוצאת סירוב למתן הרישיון ופתיחה בהליכים משפטיים.

למי נחוץ רישיון לניהול עסק?

עסק מכל סוג שהוא – המוגדר "צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2013", לרבות כל התיקונים שנעשו בו מאז פרסומו, חייב ברישיון.

לדוגמא: מסעדות, אטליזים, בתי קפה, חנויות ירקות, מזנונים, מאפיות, חנויות לממכר ממתקים, גלידה, עוגות ומשקאות קלים, בתי מלאכה מכל הסוגים, בתי חרושת מכל הסוגים, מוצרי מזון מכל הסוגים, רוכלות, חנויות לממכר דגים, מוסכים, מחסנים למוצרים מסוימים, כל מחסן מעל 50 מ"ר, כל חנות מעל 800 מ"ר וכו'.

פירוט מדויק ומלא של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי עסקים. ניתן לעיין בו במחלקת רישוי עסקים או באתר זה. עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מינהלית מיידית, לתביעה משפטית, לקנסות כספיים כבדים ולהטלת עונשי מאסר.

מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון וכיו"ב. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, חדרי ישיבות, בתי ספר, גני ילדים, בתי תכנה וכו'.

ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת צעצועים, מכירת חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, כלי כתיבה וכו'.

מומלץ: לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בדבר הצטיידות ברישיון עסק, לפני פתיחתו.

שינויים בעסק

עליך לדעת, כי לא רק בית עסק חדש טעון רישיון עסק לניהולו. כל שינוי בבית עסק קיים כמפורט להלן חייב בהגשת בקשה חדשה:

 • תוספת או צמצום שטח.
 • שינויים בתכנית העסק, פנימיים וחיצוניים.
 • תוספת או צמצום סוגי עיסוקים.
 • שינוי בבעלות: תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע וכו'.
 • סגירת עסק – מחייב הודעה.

כל אלה חייבים ברישיון חדש מטעם מחלקת רישוי עסקים להמשך ניהולו של העסק, וחייבים באישורם של כל הרשויות והגורמים הקבועים בחוק, אישור שיינתן לאחר מילוי דרישותיהם.

נושאים נוספים החייבים ברישיון/היתר

 • מגרש חניה מסחרי טעון היתר עפ"י חוק עזר עירוני בנוסף לרישיון עסק עפ"י חוק רישוי עסקים.
 • פעילות מעבר לשעות הקבועות בחוקי העזר העירוניים טעונה היתר.
 • הוצאת שולחנות וכיסאות מחוץ לשטח בית אוכל טעונה היתר.
 • הקמת פרגוד (סגירת חורף) מחוץ לשטח בית אוכל טעון היתר.
 • שילוט (הטיפול במחלקת שילוט).
 • מופעים חד פעמיים ו/זמניים, לונה פארק, קרקס וכו'.
 • פעילות זמנית של עסק בשטח המדרכה/ציבורי הסמוך לו (חנוכת עסק, קבלת פנים חריגה וכו') טעונה היתר.

אנא בדקו 

בוועדה לתכנון ובנייה: האם ניתן להקים עסק כמבוקש בכתובת הנ"ל, עפ"י התכניות ומגמות התכנון הקיימות.

בתיק בניין: מצוי בוועדה לתכנון ובניה. בדקו האם יש חריגות בניה במבנה. רצוי להצטייד בצילום של היתר הבניה ותכנית הבניה הנוגעת לחלק בו מצוי העסק ולשמרם אצלך.

מידע מפורט ניתן לקבל בוועדה לתכנון ובנייה יזרעאלים.

במחלקת רישוי עסקים: בדקו עפ"י המידע הקיים בתיק העסק האם יש בעיות צפויות בקבלת הרישיון, והאם למקום המבוקש יש תנאים מתאימים לניהול העסק המבוקש .

בקש/י שיתנו לך לצלם העתק מתכנית העסק הקודם, כך שתדע/י אם המקום תואם התכניות הקודמות ומתאים לסוג העסק המבוקש, או שתידרש/י לתכנית עסק חדשה.

בקש/י לעיין או לרכוש את התקנות הנוגעות לסוג העסק שברצונך לפתוח.

הקפידו לקבל מידע מפורט ככל האפשר הנוגע לעסק המבוקש, בכתב. אל תסתפקו בתשובה כללית בעל פה. לצורך קבלת המידע בכתב יש למסור פרטים על סוג העיסוק המבוקש, מיקום העסק המדוייק (לרבות מספר ארנונה של הנכס), שטח העסק ופרטי המבקש (לרבות פרטי חברה או שותפות במידה והעסק ינוהל על ידם).

לצורך ריכוז פרטי הבקשה למידע ניתן להיעזר בטופס בקשה לרישיון עסק ולהשלים הפרטים הנדרשים בטופס מבעוד מועד לפני הפניה למחלקת רישוי עסקים.

 מפרט דרישות רשות הרישוי (דרישות הרשות מבעל העסק)

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, להלן מפרט דרישות רשות הרישוי. דרישות אלה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב, זאת בנוסף לתנאים ולמפרט האחיד של נותני האישור השונים. על בעל/ת העסק לעמוד בכל הדרישות הרלבנטיות לעסקו/ה.

 • שמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים
 • בעל/ת העסק יפעיל/תפעיל את העסק באופן בו לא ייגרמו מפגעים במישרין או בעקיפין.
 • מפגע קיים בתחום העסק, או שנגרם ע"י העסק, יטופל ע"י בעל העסק. המועצה נדרשת להשתמש בסמכויותיה ולהורות על סילוק המפגע. במידה ומפגע לא יסולק המועצה רשאית לסלקו בעצמה ולחייב את בעל/ת העסק בהוצאותיה.
 • בעל/ת העסק יפעיל/תפעיל את העסק באופן בו לא ייגרם מפגע ריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
 • בעל/ת העסק יפעיל/תפעיל את העסק באופן בו לא ייגרם רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
 • בעל/ת העסק יפעיל/תפעיל את העסק באופן בו לא ייגרם מפגע אבק או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
 • בעל/ת העסק יפעיל/תפעיל את העסק באופן שלא יגרום מי נגר וקרקע, גלישת שפכים וידאג/תדאג לחיבור שפכי העסק כדין למערכת הציבורית.

טיפול בהפרדת פסולת ומיחזור

בעל העסק יציב בשטח העסק או בסמוך לו מכלי אצירה לפסולת לסוגיה השונים, יהיה אחראי להפרדת פסולת במקור, לפינוי הפסולת, להקטנת נפחם של פסולת וחומרי אריזה ולהתקנת ביתן פסולת עפ"י המפורט בדרישות והוראות המועצה בנושא פסולת ומיחזור

שילוט עסקי ושילוט חוצות

ניתן להציב שלטים בשטח בית העסק או על מבנה בית העסק. על מנת להציב שלטים בולטים או שאינם צמודים לקירות או גדרות יש לקבל היתר בניה כדין. בשטח בית העסק ניתן להציב שילוט המפרסם עסק זה בלבד, ולא ניתן לפרסם עסקים אחרים.

שעות פתיחה וסגירה של עסקים

עסקים הנמצאים באזורי מגורים ופעילותם עלולה לגרום רעש או עסקים הגורמים רעש הנשמע באזורי מגורים יפעלו בין השעות 07:00 – 20:00. בערב יום מנוחה יפעלו עסקים אלה עד לשעה 17:00 ובימי מנוחה יהיו סגורים.

לא תותר השמעת מוסיקה מחוץ לבית עסק הנמצא באזור מגורים או בסמוך לו אחרי השעה 21:00.

המועצה תהיה רשאית לדרוש מעסקים לנקוט באמצעים להפחתה ומניעה של רעש במידת הצורך ועל פי שיקול דעתה.

עסקי מזון כגון מסעדות הנמצאים באזורי מגורים או בסמיכות להם יפעלו בין השעות 07:00- 23:00, בערב יום מנוחה ובמוצאי יום מנוחה יפעלו עד לשעה 24:00. עסקים אלה לא יפעלו בערב יום השואה, ערב יום הזיכרון וערב תשעה באב.

חנויות נוחות בתחנות דלק מחוץ לישובים יוכלו לפעול 24 שעות ביממה ובמהלך כל ימי השבוע.

מכירה והגשת מזון ומזון מן החי

מכירה והגשה של מזון הינם עיסוקים טעוני רישוי ומחייבים קבלת רישיון עסק.

על בעל העסק לבדוק התאמת המקום לדרישות רישוי עסקים לעסקי מזון, דרישות ותקנות משרד הבריאות.

ברישוי מסעדות ובתי אוכל מומלץ להסתייע ביועץ מזון לקבלת חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות.

עם הפעלת העסק על בעל העסק לעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים -תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל ובכל החוקים, התקנות וההוראות, ובנהלי משרד הבריאות בנוגע למזון.

בעל עסק יוודא כי בכל מוצרי מזון מן החי (בשר, עוף, דגים) המגיעים לעסק בוצעו בדיקות משנה וישמור את התעודות והאישורים על קבלת הסחורה כל עוד הבשר נמצא בעסק, ויציגם לביקורת על פי דרישה.

לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) – לחצו כאן

למפרט האחיד של פריט 4.2א – לחצו כאן

למפרט אחיד רישוי עסקים – דרישות מ.א. מגידו – לחצו כאן

שווקים וירידים

פעילות שווקים וירידים חד פעמיים הינה עסק טעון רישוי. קבלת הרישיון מותנה באישור עקרוני מוקדם של המועצה, אישור הועד המקומי בתחום ישוב שם תתקיים הפעילות, וזאת בנוסף לקבלת כל האישורים הנדרשים ע"פ צו רישוי עסקים.

מכירת מזון בשווקים וירידים תתאפשר רק לעסקי מזון בעלי רישיון עסק או רישיון יצרן בתוקף.

הרישיון לאירוע יכלול קבלה מראש של אישורי בטיחות ומשטרה עבור הפעילות המתוכננת.

קיום הפעילות יותנה בהסדרה מראש עם המועצה על אופן הפרדת הפסולת למיחזור ופינויה.

משחקים-מתנפחים

ניתן להפעיל משחקים ומתנפחים מספק בעל רישיון עסק בתוקף כנדרש ולוודא כי הוא מחזיק באישורי בטיחות תקפים. מומלץ לבדוק כי למפעיל יש ביטוח מתאים.

אירועים המוניים תחת כיפת השמים

הגדרה: אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של עינוג ציבורי בו נאסף קהל רב במקום שלא יועד לכך לתקופה קצרה בכל מספר של משתתפים.

נותני האישור לאירוע המוני: כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות (במידה וקיימים דוכני מזון), קב"ט המועצה ורשות הרישוי.

באירועים בהם קיימים דוכני מזון, יש להגיש טופס בקשה להפעלת דוכן מזון, מכירת מזון תותר למחזיקי רישיון עסק / רישיון יצרן תקף.

באירועים בהם ימכרו משקאות משכרים, יש להגיש בקשה להגשת משקאות משכרים לאישור המשטרה.

חובת הוצאת רישיון עסק חלה על אירועים המוניים שנועדו ל – 500 איש או יותר (פריט רישוי 7.7 ה).

אין דרישה להוצאת רישיון עסק לאירועים בהם משתתפים פחות מ 500 איש, אך יש לדאוג לבטיחות, לשלום הציבור, ובמידה ויש באירוע אלכוהול – צריך למלא בקשה לרשיון עסק ולערב גורם משטרתי לאישור.

אין דרישה להוצאת רישיון עסק לאירועים דוגמת הפגנות, עצרות זיכרון, אירועים חינוכיים הנערכים על ידי בתי ספר ומוסדות חינוך ובתי כנסת, גופים בעלי אופי קהילתי וכו', וזאת מבלי לגרוע מחובתם לקבל את אישורי המשטרה, רשות הכבאות וההצלה, או כל גורם אחר הנדרש על פי דין.

הסדרת הוצאת רישיון עסק לקיום אירוע המוני תעשה על ידי מחלקת רישוי עסקים במועצה שתנחה את הפונים בהגשת המסמכים הדרושים.

בקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש למחלקת רישוי עסקים עד 45 ימים לפני מועד האירוע.

ראה תנאי משטרת ישראל לאירועים תחת כיפת השמיים, פריט 7.7 ה' בצו רישוי עסקים.

הפעלת זיקוקים

בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992, אין להפעיל זיקוקים וכיו"ב לאחר השעה 22:00 בימי חול, ולאחר השעה 24:00 בערב יום מנוחה ובמוצאי יום מנוחה. בליל יום העצמאות, ליל פורים, ליל יום ירושלים, ליל ל"ג בעומר וליל המימונה אין מגבלה על שעות ההפעלה.

בתחום הישוב ובמרחק של פחות מ-300 מ' ממקום מגורים יש לקבל אישור מוקדם להפעלת הזיקוקים מועד הישוב או המועצה, ע"פ נסיבות העניין.

מפעיל הזיקוקים יחזיק בהיתר מתאים ועליו לקבל ממשטרת ישראל אישור לכל הפעלה.

קייטנות

על פי חוק רישוי עסקים,התשכ"ח-1968 וחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן-1990, קייטנה היא עסק טעון רישוי (פריט 7.8א). אי לכך לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו אישור ממשרד החינוך ורישיון עסק מהרשות המקומית.

בקשה לפתיחת קייטנה יש להגיש במחלקת רישוי עסקים לפחות 60 יום מראש.

גורמי הרישוי לקייטנה הם:

משרד החינוך – הנותן את דעתו על התכנים של הקייטנה והבטיחות.

משרד הבריאות – שבודק את תנאי התברואה ותנאים נוספים.

קב"ט מוסדות חינוך – האחראי לביקורת בטיחות, הדרכת בטיחות לכל המדריכים ומנהל הקייטנה ומתן אישור בטיחות.

כיבוי אש.

בריכות שחיה

על פי צו רישוי עסקים בריכות שחיה – פריט מס' 7.4 א' חייב ברישיון עסק. משטרת ישראל, משרד הבריאות והועדה לתכנון ובנייה הם נותני האישור.

לקראת פתיחת עונת הרחצה, המפעילים מתבקשים ליצור קשר עם מחלקת רישוי עסקים במועצה לקבלת עדכונים והצגת מסמכים בהתאם לנספחים הבאים:

הנחיות להפעלת בריכת שחייה – לחצו כאן

 

הרפורמה ברישוי עסקים (2013)

מדינת ישראל קידמה רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו. עיקרי הרפורמה:

יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישורים אשר מפורסם באתר משרד הפנים – מפרטים אחידים. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם ומונע מצב של חוסר אחידות או סתירות בדרישות.

הנגשת המידע בשקיפות ע"י העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואלו מגבלות מטילה רשות הרישוי על סוגי עסקים.

תנאים נוספים שייקבעו לבעלי העסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה של העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.

השגה – אפשרות הגשת השגה לגורם הנוגע בעניין של תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק ) או על סירוב לתת לו רישיון עסק או שלילת רישיון.

הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן. במסגרת הליך זה מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים. המבקש יתחיל להפעיל את עסקו תוך חודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

עדכון צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי, הארכת תקופת הרישוי לסוגי עסקים רבים, קיצור תקופת הרישוי במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת, ביטול הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ביטול הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.

הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 5/11/2013. בשלב זה פורסמו מפרטים ל-20 פריטים.

כניסת המפרטים האחידים לתוקף – לגבי עסק שבמועד הפרסום יש לו רישיון עסק, המפרטים יכנסו לתוקף שלוש שנים לאחר הפרסום, לגבי עסק חדש המפרטים יכנסו לתוקף במועד הפרסום (20.10.2015).